Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Công khai theo thông tư 09
Ngày đăng 24/10/2017 | 03:55 | Lượt xem: 332

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT

CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

* Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT Nội dung 

* Báo cáo tự đánh giá: Nội dung

* Tổng hợp một số thông tin công khai của trường:

   a. Biểu mẫu Mẫu 01

   b. Biểu mẫu Mẫu 02

   c. Biểu mẫu Mẫu 03

   d. Biểu mẫu Mẫu 04

 e. Biểu mẫu Mẫu 05.

 f.  Biểu mẫu Mẫu 06: (2016-2017) HK 1  |   (2016-2017) HK 2  

 g. Biểu mẫu Mẫu 07

 h. Biểu mẫu Mẫu 08