Trang chủ

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan
Ngày đăng 05/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 272

I. Chức năng:

Trường Tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản hoặc con dấu riêng.

II.Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dụng đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

2. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học của học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường.

3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

4. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện giáo dục.

6. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

( Trích điều 2, điều 3 chương 1 - Điều lệ trường tiểu học)