HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Lịch sử phong trào Tết trồng cây

"Tết trồng cây" đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế và quốc phòng, góp phần làm giàu đẹp cho Tổ quốc. "Tết trồng cây" là...
User Online: 2309
Total visited: 936382
Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh